پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

پروژه های جاری و آتی شرکت درحوزه آب

 

عنوان

مقدار

مبلغ (هزار ریال)

1

مطالعات

2

1200000

2

احداث و توسعه

2.1

2716840

3

اصلاح و بازسازي شبكه

6.6

13167359

4

حفر چاه

2

2000000

5

تجهيز چاه

3

4300000

6

تاسيسات انشعابات مشتركين (نصب انشعاب جديد)

1500

5055336

7

خطوط انتقال

0.7

1550000

8

مخازن دردست ساخت

250

1000000

9

حقوق و دستمزد پرسنل سرمايه اي

0

39240

10

ساير هزينه هاي دفتر فني و نظارت پروژه

0

1213964

 

پروژه های جاری و آتی شرکت در حوزه فاضلاب

 

عنوان

مقدار

مبلغ (هزار ریال)

1

مطالعات

2

3600000

2

احداث و توسعه

4.8

15118660

3

تاسيسات انشعابات مشتركين (نصب انشعاب جديد)

2500

7325004

4

خطوط انتقال

1.1

19500000

5

ايستگاه پمپاژ

1

8000000

6

تصفيه خانه دردست ساخت

1

100000000

7

زمين

6000

2000000